กฎหมาย ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ 1 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 513/2559 เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 4 ครั้ง