พระราชบัญญัติ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.2556

1 ครั้ง
พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2544 (ฉบับ Update ล่าสุด)

1 ครั้ง
พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2544

0 ครั้ง
พระราชบัญญัตินโยบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

0 ครั้ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. 2562

15 ครั้ง
พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ.2555

1 ครั้ง
พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548 (ฉบับ Update ล่าสุด)

1 ครั้ง
พระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548

0 ครั้ง
พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

12 ครั้ง
พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

13 ครั้ง