ประกาศ / อื่นๆ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

คำสั่ง สป.กก. ที่ 718/2565 เรื่อง จัดโครงสร้างหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 11 ส.ค. 2565 18 ครั้ง
ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง การปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการ กิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาและมหกรรมกีฬาแบบมีผู้ชม (ฉบับที่ ๓) 21 มิ.ย. 2565 15 ครั้ง
ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุมคามทางเพศในที่ทำงาน 19 เม.ย. 2565 4 ครั้ง
ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องกำหนดและเปลี่ยนแปลงเขตท้องที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 19 เม.ย. 2565 14 ครั้ง
ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องกำหนดและแบ่งเขตท้องที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2551 19 เม.ย. 2565 9 ครั้ง
ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องแก้ไขชื่อสำนักงาน"ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬาและนันทนาการจังหวัด" เป็น "สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด" 19 เม.ย. 2565 14 ครั้ง