สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายละเอียดกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (นยก.) รุ่นที่ 4

หมวดกิจกรรม :

 • กลุ่มพัฒนาบุคลากร

  หน่วยงาน
  กลุ่มพัฒนาบุคลากร
  ผู้ที่เกี่ยวข้อง
  -
  วัน/เวลาเริ่มต้น
  28/04/2562
  วัน/เวลาสิ้นสุด
  03/05/2562