ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
09/10/2563

ไม่ระบุเวลา

การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ผลการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
02/10/2563

09:00-14:30

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น "โครงการประเมินผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่3 (พ.ศ.2560-2564)"
28/09/2563

08:30-11:30

งานแถลงข่าวผลการประเมินคุรธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
24/09/2563-25/09/2563

08:30-16:30

การแสดงนิทรรศการการจัดการความรู้ (KM) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
24/09/2563-26/09/2563

08:30-16:30

การประชุมเพื่อรายงานการดำเนินงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
21/09/2563

08:30-12:00

การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การมอบรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10
17/09/2563

09:30-16:30

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมป้องกันการทุจริตของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
15/09/2563

ไม่ระบุเวลา

ขอเชิญเข้าร่วมซักซ้อมความเข้าใจการใช้งานระบบบริหารทรัพย์สิน
14/09/2563

14:00-15:30

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 1/2563