ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
12/09/2562

09:00-12:00

ประชุมชี้แจงเพื่อจัดทำผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
03/09/2562

09:00-16:30

การประชุมสรุปการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการ การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม
28/08/2562

08:30-16:30

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561
28/08/2562

ไม่ระบุเวลา

งานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ โครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงอาหาร
26/08/2562

09:30-16:30

อบรมบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ของหน่วยงานสป.กก.
08/08/2562-09/08/2562

ไม่ระบุเวลา

ฝึกอบรมการใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
23/07/2562

ไม่ระบุเวลา

การประชุมสรุปผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) ระยะครึ่งแผนแรก)
08/07/2562

08:00-15:30

ประชุมทางวิชาการ เรื่อง การวิจัยเพื่อประเทศไทยใสสะอาด..ไทยทั้งชาติต้านทุจริต
08/07/2562

ไม่ระบุเวลา

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 6/2562