ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
23/12/2563-25/12/2563

ไม่ระบุเวลา

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
14/12/2563-16/12/2563

ไม่ระบุเวลา

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
02/12/2563-04/12/2563

ไม่ระบุเวลา

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
25/11/2563

09:00-12:00

ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่1/2563
24/11/2563-26/11/2563

ไม่ระบุเวลา

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
18/11/2563

ไม่ระบุเวลา

ประชุมหารือเรื่องการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและวิเคราะห์กลั่นกรองประเด็นการควบคุมภายใน
17/11/2563

09:30-12:00

การประชุมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบรายงานข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
16/11/2563

ไม่ระบุเวลา

ประชุมหารือเรื่องการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและวิเคราะห์กลั่นกรองประเด็นการควบคุมภายใน
09/10/2563

ไม่ระบุเวลา

การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ผลการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563