ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
28/03/2561-30/03/2561

08:30-17:00

จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้าน IT ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หลักสูตรที่ 9 - การนำเสนองาน MS PowerPoint
21/03/2561-23/03/2561

08:30-17:00

จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้าน IT ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หลักสูตรที่ 8 - การใช้ตารางคำนวณ (MS Excel)
14/03/2561-16/03/2561

ไม่ระบุเวลา

จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้าน IT ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หลักสูตรที่ 7 - การใช้โปรแกรมประมวลคำ (MS Word)
07/03/2561-09/03/2561

ไม่ระบุเวลา

จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้าน IT ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หลักสูตรที่ 6 - การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
28/02/2561-02/03/2561

ไม่ระบุเวลา

จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้าน IT ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หลักสูตรที่ 5 - การใช้งาน Internet
21/02/2561-23/02/2561

ไม่ระบุเวลา

จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้าน IT ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หลักสูตรที่ 4 - การใช้งานคอมพิวเตอร์ (Tips and Tricks)
19/02/2561-21/02/2561

08:30-17:00

จัดฝึกอบรมผู้ดูแลเว็บไซต์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
14/02/2561-16/02/2561

ไม่ระบุเวลา

จัดฝึกอบรมผู้ดูแลเว็บไซต์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตะวันออก
12/02/2561-13/02/2561

ไม่ระบุเวลา

จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรด้าน IT ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หลักสูตรที่ 3 - การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย