ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
13/05/2562-17/05/2562

ไม่ระบุเวลา

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการท่องเที่ยวและกีฬา
11/03/2562-22/03/2562

ไม่ระบุเวลา

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการท่องเที่ยวและกีฬาระดับสูง (นทกส.) รุ่นที่ 1
04/02/2562-08/02/2562

ไม่ระบุเวลา

โครงการฝึอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว รุ่นที่ 2
21/01/2562-25/01/2562

ไม่ระบุเวลา

โครงการฝึอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว รุ่นที่ 1
12/12/2561-14/12/2561

ไม่ระบุเวลา

ประชุมสัมมนาแนวทางการดำเนินการ PMQA ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำหรับคณะทำงาน
13/11/2561-16/11/2561

ไม่ระบุเวลา

โครงการฝึกจิตคิดดี รุ่นที่ 1
12/11/2561-18/11/2561

ไม่ระบุเวลา

โครงการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
08/11/2561-09/11/2561

ไม่ระบุเวลา

× × โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561" รุ่นที่ 3
07/11/2561

09:00-16:00

ประชุมเผยแพร่แผนพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาดของไทย และแปลงแผนสู่ปฏิบัติ โครงการศึกษาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวทางทะเลและชายหาด Sea Sun Sand (Sea Sun Sand Tourism Economics Competitiveness)