ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
29/05/2562-31/05/2562

ไม่ระบุเวลา

ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
13/05/2562-17/05/2562

ไม่ระบุเวลา

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว (English for Tourism) รุ่นที่ 3
10/05/2562-12/05/2562

ไม่ระบุเวลา

การเตรียมการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
28/04/2562-03/05/2562

ไม่ระบุเวลา

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (นยก.) รุ่นที่ 4
28/04/2562-30/04/2562

ไม่ระบุเวลา

การสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการชี้แจงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
26/04/2562

ไม่ระบุเวลา

อเชิญประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ครั้งที่ 1 โครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6
26/04/2562

ไม่ระบุเวลา

กิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)เพื่อระดมความเห็นพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
24/04/2562

ไม่ระบุเวลา

อเชิญเข้าร่วมโครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2
23/04/2562

ไม่ระบุเวลา

ประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562