ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
17/02/2563-21/02/2563

ไม่ระบุเวลา

โครงการพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
25/12/2562

10:00-15:00

ประชุม ค.ต.ป.กก. ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
19/11/2562-22/11/2562

13:30-00:00

กิจกรรมฝึกจิตคิดดี
18/11/2562-24/11/2562

ไม่ระบุเวลา

โครงการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
13/11/2562

ไม่ระบุเวลา

10.00 น. ประชุม อ.ก.พ. กระทรวงฯ
13/11/2562

ไม่ระบุเวลา

15.00 น. ประชุมการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 1/2562
12/09/2562

09:00-12:00

ประชุมชี้แจงเพื่อจัดทำผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
03/09/2562

09:00-16:30

การประชุมสรุปการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการ การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม
28/08/2562

08:30-16:30

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561