ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
16/09/2564-18/09/2564

ไม่ระบุเวลา

การประชุมเพื่อรายงานการดำเนินงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
14/06/2564-25/06/2564

ไม่ระบุเวลา

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับสูง (นยส.)” รุ่นที่ 6
07/06/2564-11/06/2564

ไม่ระบุเวลา

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว” รุ่นที่ 1
23/05/2564

ไม่ระบุเวลา

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองเพื่อการปฏิบัติราชการที่ดีของข้าราชการ สป.กก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
28/04/2564-30/04/2564

ไม่ระบุเวลา

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติในการป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว
05/04/2564

ไม่ระบุเวลา

โคร
11/03/2564

ไม่ระบุเวลา

13.00 น. ประชุมหารือแนวทางการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ กับภาคเอกชนจากเกาะสมัย เกาะพะงั้น และเกาะเต่า
08/03/2564

ไม่ระบุเวลา

13.30 น. ประชุมผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 3/2564
19/02/2564

ไม่ระบุเวลา

13.00 น. ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 1/2564 (พื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ และภูเก็ต)