ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
16/09/2564-18/09/2564

ไม่ระบุเวลา

การประชุมเพื่อรายงานการดำเนินงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
30/08/2564-03/09/2564

ไม่ระบุเวลา

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว” รุ่นที่ 1
28/08/2564

ไม่ระบุเวลา

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองเพื่อการปฏิบัติราชการที่ดีของข้าราชการ สป.กก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
09/08/2564-20/08/2564

ไม่ระบุเวลา

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับสูง (นยส.)” รุ่นที่ 6
16/06/2564

ไม่ระบุเวลา

11.00 น. ประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากับหอการค้าไทย
16/06/2564

ไม่ระบุเวลา

14.00 น. ประชุมหารือกับหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) เกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน และการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระยะยาว
27/05/2564

ไม่ระบุเวลา

13.30 น. ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันขี่ม้า รายการ Princess Cup Thailand 2021
25/05/2564

ไม่ระบุเวลา

09.00 น. ประชุมคณะรัฐมนตรีผ่านระบบ VDO Conference
21/05/2564

ไม่ระบุเวลา

13.30 น. ประชุมผ่านระบบ VDO Conference คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ครั้งที่ 1/2564