ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
08/07/2562

08:00-15:30

ประชุมทางวิชาการ เรื่อง การวิจัยเพื่อประเทศไทยใสสะอาด..ไทยทั้งชาติต้านทุจริต
03/07/2562-05/07/2562

ไม่ระบุเวลา

ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
28/06/2562

ไม่ระบุเวลา

“เปิดบ้านรักคุณธรรม” สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา"
27/06/2562

ไม่ระบุเวลา

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 2/2562
17/06/2562

ไม่ระบุเวลา

การจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
17/06/2562

ไม่ระบุเวลา

การประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมการรายงานผลการดำเนินการแผนงาน/โครงการผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMEMSCR
17/06/2562

ไม่ระบุเวลา

การประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง การย้ายที่ตั้งของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ฝั่งสระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์ สนามกีฬาแห่งชาติ) ไปยังศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
14/06/2562

ไม่ระบุเวลา

การประชุมกลุ่มย่อย คณะทำงานปรับปรุงแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
04/06/2562

ไม่ระบุเวลา

การประชุมเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสด้าน OIT