ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
10/09/2563-11/09/2563

ไม่ระบุเวลา

การแสดงนิทรรศการการจัดการความรู้ (KM) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
10/09/2563-12/09/2563

08:30-16:30

โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
16/08/2563-21/08/2563

08:30-16:30

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (นยก.)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
02/08/2563-07/08/2563

08:30-16:30

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับต้น (นยต.)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
22/07/2563-24/07/2563

08:30-16:30

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”
15/07/2563-17/07/2563

08:30-16:30

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”
13/07/2563-14/07/2563

08:30-16:30

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”
13/07/2563

13:00-16:00

การประชุมเชิงวิชาการเพื่อนำเสนอรายงานภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรายไตรมาส และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแนวคิดประเด็นพิเศษ การจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรายไตรมาส
30/06/2563

09:30-15:00

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่3/2563