สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายละเอียดกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับสูง (นยส.) รุ่นที่ 5

หมวดกิจกรรม :

 • กลุ่มพัฒนาบุคลากร

  หน่วยงาน
  กลุ่มพัฒนาบุคลากร
  ผู้ที่เกี่ยวข้อง
  -
  วัน/เวลาเริ่มต้น
  03/03/2562
  วัน/เวลาสิ้นสุด
  13/03/2562