การรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 (Certified FL Version 2)

โดย : Admin 19 ม.ค. 2561

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผ่านการตรวจรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2
 
          สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำโดยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานสมัครใจขอรับการตรวจรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 (Certified FL Version 2) เพื่อเป็นการยกระดับการบริหารจัดการของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สามารถส่งมอบคุณค่า บริการและผลผลิตที่ดี ให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เข้าตรวจประเมินสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 โดยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายนายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ (ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) เป็นประธานรับการตรวจฯ และสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผ่านการตรวจรับรองดังกล่าว
          ต่อมาสำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ โดยมีนายธงทอง จันทรางศุ เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ส่วนราชการที่ได้รับการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ทั้งนี้ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริหารเป็นตัวแทนรับมอบประกาศเกียรติคุณ ดังกล่าว