สรุปผลการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน

โดย : Admin

เตรียมจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL)
ประจำปี พ.ศ. 2556
 
 สำนักงาน ก.พ.ร. โดยสำนักบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม เตรียมจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ปี พ.ศ. 2556 ในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9
          สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการส่งเสริมให้ส่วนราชการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยในปี พ.ศ. 2550 ได้กำหนดให้การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นตัวชี้วัดตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการของส่วนราชการจังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา พร้อมกับวางระบบและกลไกการบริหารรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เริ่มตั้งแต่การพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Funamental Level) เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินองค์การและเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ ต่อมาได้มีการวางแนวทางให้ส่วนราชการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์ PMQA ในแต่ละหมวด จนครบ 6 หมวด และหลังจากที่ส่วนราชการได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานครบทุกหมวดแล้ว สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการตรวจติดตามประเมินผลเพื่อรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified Fundamental) เพื่อเป็นการสอบทานความพร้อมในการบริหารจัดการองค์การของส่วนราชการ โดยส่วนราชการที่ผ่านการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานแล้ว จะสามารถเข้าสู่กระบวนการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐได้ต่อไป
          สำหรับการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ประจำปี พ.ศ. 2556 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จสิ้นแล้ว และเพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ส่วนราชการจังหวัดและสถาบันอุดมศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาองค์การได้ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน อีกทั้งเตรียมความพร้อมให้กับส่วนราชการในการสมัครขอรับ "รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐรายหมวด" สำนักงาน ก.พ.ร. จึงกำหนดจัดพิธีมอบประกาษเกียรติคุณให้แก่ส่วนราชการที่ผ่านการรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) ประจำปี พ.ศ. 2556 พร้อมทั้งชี้แนวทางทางการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2556 ในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 โดยมีกำหนดการ และรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการรับรอง ตามเอกสารข้างล่างนี้

เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารกำหนดการและรายชื่อหน่วยงานที่ผ่านการรับรอง ดาวน์โหลด
เอกสารสรุปผลการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ดาวน์โหลด