แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการพัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศของกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 08 เม.ย. 2563 1 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 โครงการ 30 มี.ค. 2563 16 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 24 มี.ค. 2563 15 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของโครงจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานสถานการณ์การกีฬาของชาติ และโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2563-2565) 19 มี.ค. 2563 9 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของโครงการจัดทำข้อมูลตามตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว (พ.ศ. 2561-2580) 18 มี.ค. 2563 17 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์รวมถึงเนื้อหาข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 18 มี.ค. 2563 9 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวของไทย และโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10 มี.ค. 2563 7 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 09 มี.ค. 2563 6 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างบำรุงรักษา ซ่อมแซมและแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ และโครงการจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 02 มี.ค. 2563 2 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2563 23 ม.ค. 2563 20 ครั้ง