แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และโครงการค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจทัศนคติ ความพึงพอใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจำป 22 ก.ย. 2564 16 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจัดหาเครื่องครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 17 ก.ย. 2564 14 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้ง 3 โครงการ 15 ก.ย. 2564 20 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานรักษาความปลอดภัย 13 ก.ย. 2564 10 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักและการรับรู้ในเรื่องการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย 13 ก.ย. 2564 4 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดทำสื่อออนไลน์ (E-Learning) สำหรับการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครท่องเที่ยวไทย เพื่อเสริมศักยภาพในการป้องกันช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและประสานงานร่วมมือระหว่างหน่วยงานเครือข่าย 09 ก.ย. 2564 17 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดทำสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และระบบฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (TAC) 09 ก.ย. 2564 7 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการเช่าวงจรสื่อสารและเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (กิจกรรมที่ 1)ฯ และโครงการเช่าวงจรสื่อสารและเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (กิจกรรมที่ 2)ฯ 08 ก.ย. 2564 2 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การจัดทำสื่อและเผยแพร่ และจัดทำสื่อฝึกอบรมออนไลน์ฯ 06 ก.ย. 2564 18 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมฯ และโครงจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายฯ 02 ก.ย. 2564 23 ครั้ง