แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2565-2570) 29 ก.ย. 2563 7 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจ้างดูแลฯ จ้างบำรุงฯ เช่าวงจรสื่อสารสป.กก.และศูนย์ราชการฯ 10 ก.ย. 2563 37 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (News Clipping) 31 ส.ค. 2563 29 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดสป.กก. (ราชดำเนินนอก) และบริเวณโดยรอบ และศูนย์ราชการฯ ในส่วนพื้นที่ของสป.กก. และจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสป.กก. (ราชดำเนินนอก) และบริเวณโดยรอบและอาคารสป.กก. 21 ส.ค. 2563 20 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เช่าอาคารเพื่อเป็นสถานที่ทำการสำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 21 ส.ค. 2563 17 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2564 - 2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ฉบับปรุงปรุง (พ.ศ. 2564 - 2565) 14 พ.ค. 2563 86 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจัดทำรายงานสถานการณ์การกีฬาของชาติ 07 พ.ค. 2563 34 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 17 เม.ย. 2563 49 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในราชการของกองการต่างประเทศ จำนวน 5 รายการ 16 เม.ย. 2563 18 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการพัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศของกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 08 เม.ย. 2563 17 ครั้ง