แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2564 - 2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ฉบับปรุงปรุง (พ.ศ. 2564 - 2565) 14 พ.ค. 2563 47 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจัดทำรายงานสถานการณ์การกีฬาของชาติ 07 พ.ค. 2563 24 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 17 เม.ย. 2563 34 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในราชการของกองการต่างประเทศ จำนวน 5 รายการ 16 เม.ย. 2563 11 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการพัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศของกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 08 เม.ย. 2563 12 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 2 โครงการ 30 มี.ค. 2563 29 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 24 มี.ค. 2563 24 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2563-2565) 19 มี.ค. 2563 13 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของโครงการจัดทำข้อมูลตามตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว (พ.ศ. 2561-2580) 18 มี.ค. 2563 24 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์รวมถึงเนื้อหาข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 18 มี.ค. 2563 16 ครั้ง