แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2563 23 ม.ค. 2563 2 ครั้ง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 08 ต.ค. 2562 43 ครั้ง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการจัดเก็บและการบริหารจัดการค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวที่เรียกเก็บจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 14 มิ.ย. 2562 49 ครั้ง
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการส่งเสริมและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) 29 พ.ค. 2562 18 ครั้ง
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ACMES ระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำจิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขงและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ 2562 07 มี.ค. 2562 15 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรม ASEAN Plus Three Tourism Youth Summit 2019 ประจำปี พ.ศ. 2562 27 ก.พ. 2562 15 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงอาหาร (ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน) 29 ม.ค. 2562 7 ครั้ง
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 25 ม.ค. 2562 1 ครั้ง
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation System) 24 ม.ค. 2562 1 ครั้ง
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 24 ม.ค. 2562 0 ครั้ง