การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนในการจัดทำหนังสือการท่องเที่ยวเชิงศาสนาพุทธ (Buddhist Tourism) (ฉบับปรับปรุง) 16 พ.ค. 2562 2 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน กิจกรรมที่ 1 จัดกิจกรรม ASEAN Plus Three Tourism Youth Summit 2019 16 พ.ค. 2562 1 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการพัฒนาและยกระดับข้อมูลเชิงดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว (ปรับปรุงครั้งที่ 2) 07 พ.ค. 2562 2 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจ้างอำนวยความสะดวกการรับรองคณะผู้แทนจากประเทศฟิลิปปินส์และผู้แทนประเทศไทย ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ตามกรอบความร่วมมือในระดับทวิภาคี 02 พ.ค. 2562 2 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน ในการจัดทำหนังสือการท่องเที่ยวเชิงศาสนาพุทธ (Buddhist Tourism) 10 เม.ย. 2562 3 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน (เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์) ภายใต้งบดำเนินงานของกองการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 10 เม.ย. 2562 2 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการพัฒนาและยกระดับข้อมูลเชิงดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว 09 เม.ย. 2562 1 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ACMECS ระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 27 มี.ค. 2562 4 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการพัฒนาและยกระดับข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว 18 มี.ค. 2562 10 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงอาหาร (ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน) 21 ก.พ. 2562 10 ครั้ง