การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื่อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 30 พ.ย. 2565 5 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 23 พ.ย. 2565 4 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมและแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 16 ก.ย. 2565 5 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ราชดำเนินนอก) และบริเวณโดยรอบ และศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 3 ในส่วนที่เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงกา 02 ก.ย. 2565 9 ครั้ง
จ้างดำเนินกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยภายหลังยุคโควิค-19 ภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวฟื้นสร้างยั่งยืน (Regenerative Tourism) ภายใต้โครงการค่าใช้จ่าย ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ ๑๑ และการประชุมคณะทำงานท่องเที่ยวเอเ 05 ส.ค. 2565 3 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ ๑๑ และการประชุมคณะทำงานท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ ๖๐ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 2565 7 ครั้ง
จัดซื้อครุภัณฑ์และเทคโนโลยีสำหรับดำเนินงานวิจัยโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวและบริการของประเทศไทย 20 ม.ค. 2565 19 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างซ่อมครุภัณฑ์ของกองการต่างประเทศ จำนวน 2 รายการ 08 ต.ค. 2564 12 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดทำเว็บไซต์และการพัฒนาระบบให้ทันสมัยเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมต้านการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 17 ก.ย. 2564 14 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงกการจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับปรับปรุง) 10 ก.ย. 2564 15 ครั้ง