การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ( ราชดำเนินนอก) และบริเวณโดยรอบและศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรณษา 5 ธ.ค. 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 3 ในส่วนที่เป็นพื้นที่ปฏับัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่ 02 เม.ย. 2567 0 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง จำนวน 7 คัน งบประมาณปี พ.ศ.2567 - 2571 ระยะเวลาการเช่า 60 เดือน 15 มี.ค. 2567 0 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการระบบ VDO On Demand และ Live streaming 15 ม.ค. 2567 1 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ราชดำเนินนอก) และบริเวรโดยรอบ และศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 3 ในส่วนที่เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระ 02 ต.ค. 2566 2 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ของกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 29 ก.ย. 2566 0 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชองสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2566 20 ก.ย. 2566 0 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการระบบ VDO On Demand และ Live Streaming โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 ก.ย. 2566 2 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการของกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 25 ส.ค. 2566 1 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน 25 ส.ค. 2566 0 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 24 ส.ค. 2566 0 ครั้ง