การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการพัฒนาและยกระดับข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว 18 มี.ค. 2562 1 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงอาหาร (ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน) 21 ก.พ. 2562 9 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ 29 ม.ค. 2562 5 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 15 ม.ค. 2562 4 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการการจัดซื้อวีดิทัศน์ป้ายประชาสัมพันธ์กลางแจ้ง (Outdoor Full Color Screen) จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง 10 ม.ค. 2562 3 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนด้านงานบริหารงานทั่วไป 25 ธ.ค. 2561 5 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว 14 ธ.ค. 2561 4 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ของสำนัักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 22 พ.ย. 2561 5 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการการจัดซื้อวีดิทัศน์ป้ายประชาสัมพันธ์กลางแจ้ง (Outdoor Full Color Screen) จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง 21 พ.ย. 2561 5 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (จำนวน 1 อัตรา) ประจำกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มขับเคลื่อนงานคณะกรรมการนโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา (ทดแทนรายเดิม) 16 พ.ย. 2561 5 ครั้ง