การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างออกแบบและปรับปรุงระบบเว็บท่า (EntryThailand) เพื่อการเชื่อมต่อแบบบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศ 06 พ.ค. 2565 202 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อติดตามและประเมินผลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 22 มี.ค. 2565 128 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน (Calories Credit Challege) 01 ก.ย. 2564 192 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการพัฒนาและจัดทำระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวภายในประเทศของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 09 ก.ค. 2564 152 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)โครงการจัดทำข้อมูล Big Data เพื่อการท่องเที่ยว 23 ก.ค. 2562 235 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation System) 18 เม.ย. 2562 145 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการค่าใช้จ่ายในการบูรณาการเชื่อมโยงเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 27 ธ.ค. 2561 100 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการค่าใช้จ่ายในการบูรณาการเชื่อมโยงเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 21 พ.ย. 2561 87 ครั้ง