การจ้างที่ปรึกษา

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการศึกษาและจัดทำแนวทางการจัดเก็บและการบริหารจัดการค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวที่เรียกเก็บจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 07 มิ.ย. 2562 6 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวของไทย ปีงบประมาณ 2562 02 พ.ค. 2562 14 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (Tourism Satellite Account : TSA) 23 เม.ย. 2562 5 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการติดตามและประเมินผลข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย 22 มี.ค. 2562 28 ครั้ง
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 07 มี.ค. 2562 33 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการศึกษาผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 18 ก.พ. 2562 56 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวของไทย 28 ม.ค. 2562 29 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อฟื้นฟูการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 23 ม.ค. 2562 49 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม 22 ม.ค. 2562 47 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (Tourism Satellite Account : TSA) 21 ม.ค. 2562 19 ครั้ง