การจ้างที่ปรึกษา

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการค่าใช้จ่าโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 27 ธ.ค. 2565 42 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านกีฬา (Sport Satellite Account : SSA) 22 ธ.ค. 2565 18 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการค่าใช้จ่ายในการรวบรวมข้อมูลสถิติและรายได้การท่องเที่ยว 19 ธ.ค. 2565 14 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการกิจกรรมจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวและบริการของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 09 พ.ย. 2565 69 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 15 มิ.ย. 2565 66 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 15 มิ.ย. 2565 23 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 04 ก.พ. 2565 69 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการท่องเทียวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 12 ม.ค. 2565 72 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 20 ธ.ค. 2564 44 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการค่าใช้จ่ายในการสำรวจเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจภาคบริการด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 20 ธ.ค. 2564 46 ครั้ง