กลุ่มพัฒนาบุคลากร

รายการข่าว/บทความล่าสุด

คำสั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและก๊ฬา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อยกย่องเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น บุคคลดีเด่น ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น แและคัดเลือกหน่วยงานดีเด่นของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 13 ครั้ง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง ผลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับสูง (นยส.)" รุ่นที่ 5 19 ครั้ง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว เรื่อง ผลการประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (นยก.)" รุ่นที่ 4 10 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2562 6 ครั้ง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 12 ครั้ง