กลุ่มพัฒนาบุคลากร

รายการข่าว/บทความล่าสุด

การจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองให้แก่บุคลากรกรมบัญชีกลาง 0
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (นยก.) รุ่นที่ 6 0
ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรและประชาสัมพันธ์การอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ 0
การรับสมัครทุนฝึกอบรมออนไลน์รัฐบาลมาเลเซีย หลักสูตร “Enhancing Sustainability by Linking Culture, Nature and Community through Tourism 0
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) (ทุนฝึกอบรมนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Buddy : DIB)) 0
ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 64 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 0
การรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H. Humphrey North-South Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2566 5
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 0
หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงและผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ ก.พ. รับรอง พ.ศ. 2564 0
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเป็นวิทยากรหลักสูตรอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 2 126