กลุ่มพัฒนาบุคลากร

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรสํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) 9 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับต้น (นยต.) รุ่นที่ 3" 0
ขออนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูงของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หลักสูตร "Advanced Management Program : MOTS AMP" 0
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) 0
แผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) 0
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 0
ขอเชิญเข้ารับการอบรม "โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ" ด้วยระบบการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 0
การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) 0
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร “Strategic Leadership and Public Governance” 0
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงค์วโรปการ ประจำปี 2566 0