คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล

รายการข่าว/บทความล่าสุด

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เรื่องกระบวนการการโอนย้าย 12 มิ.ย. 2562 119 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เรื่องการขอเบิกเงินสวัสดิการทั่วไปและการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิก 12 มิ.ย. 2562 25 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เรื่องการดำเนินการสรรหาและบรรจุเข้ารับราชการกรณีการอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 12 มิ.ย. 2562 45 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เรื่องกระบวนการดำเนินการจัดทำคำสั่งลาออกจากราชการ ของข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำ สำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 12 มิ.ย. 2562 15 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เรื่องการใช้ระบบการยื่นเรื่องขอรับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญพร้อมการยื่นขอรับเงิน กบข. 12 มิ.ย. 2562 21 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เรื่องการดำเนินการปรับระดับชั้นงาน เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานของลูกจ้างประจำ 07 มิ.ย. 2562 38 ครั้ง