ประกาศการสรรหาบุคลากร

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 38 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 22 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 6972
ประกาศ เรื่อง แจ้งเหตุขัดข้อง ในการเข้าสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการเฉพาะกิจ 213 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น 699
ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 56 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 235 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง แก้ไขข้อมูลระบบ Zoom Cloud Online Meeting ในการสอบสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 53 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว ตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬา ตำแหน่งนักวิชาการเงินแล 2697
(ลิ้งค์สำรอง) ประกาศ เรื่อง กำหนดวันเวลาและระเบียบการสอบสัมภาษณ์เพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 0