คู่มือการประเมินบุคคลและผลงาน

รายการข่าว/บทความล่าสุด

แบบขอประเมินบุคคลและผลงานเพื่อการย้าย-โอน 08 มิ.ย. 2565 49 ครั้ง
แบบเสนอผลงาน ระดับเชี่ยวชาญ 08 มิ.ย. 2565 24 ครั้ง
คู่มือจัดทำข้อเสนอ 2565 26 พ.ค. 2565 80 ครั้ง
คู่มือจัดทำผลงาน 2565 26 พ.ค. 2565 71 ครั้ง
แบบขอประเมินบุคคลเพื่อการเลื่อน 26 พ.ค. 2565 70 ครั้ง
แบบเสนอผลงาน ระดับชำนาญการ 26 พ.ค. 2565 66 ครั้ง
แบบเสนอผลงาน ระดับชำนาญการพิเศษ 26 พ.ค. 2565 62 ครั้ง
ประกาศหลักเกณฑ์การย้าย โอน เลื่อน_240165 26 พ.ค. 2565 25 ครั้ง
องค์ประกอบรูปแบบการนำเสนอผลงาน-ข้อเสนอ 26 พ.ค. 2565 54 ครั้ง