หนังสือเวียน กลุ่มบริหารงานบุคคล

รายการข่าว/บทความล่าสุด

แนวทางและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น 27 ครั้ง
5 พฤติกรรมเข้าข่ายล่วงละเมิดหรือคุมคามทางเพศในการทำงาน 20 ครั้ง
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 34 ครั้ง
ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬ 184 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงาน เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ 1103
เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 89 ครั้ง