แบบฟอร์มงานบุคคล

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ใบสมัครขอโอนมารับราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 248 ครั้ง
แบบคำขอเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือระดับชำนาญการพิเศษ 86 ครั้ง
แบบการเสนอและประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ 35 ครั้ง
แบบการเสนอและประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการระดับชำนาญการ 77 ครั้ง
แบบการเสนอและประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ 14 ครั้ง
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย 16 ครั้ง
หนังสือมอบอำนาจรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 26 ครั้ง
แบบคำขออนุญาตคัดสำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.7) 114 ครั้ง
ใบขอยกเลิกวันลา 43 ครั้ง
แบบคำร้องไม่ได้ลงเวลาหรือขอลงเวลามาปฏิบัติราชการย้อนหลัง 33 ครั้ง