การเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ข้อกำหนดและแบบประเมินสมรรถนะ 75 ครั้ง
ประกาศกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 118 ครั้ง
คู่มือสมรรถนะสำหรับข้าราชการ 242 ครั้ง
ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ 381 ครั้ง
ประกาศสมรรถนะในการเลื่อนเงินเดือน 303 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ 289 ครั้ง
แบบสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 279 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ 351 ครั้ง
แบบคำขอเลื่อนค่าจ้าง 227 ครั้ง
แบบประเมินลูกจ้าง 188 ครั้ง