ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) สำหรับราชการบริหารส่วนกลาง 0
ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) สำหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง 0
ระบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับการแต่งตั้งนักบริหารระดับสูง SEIS (เฉพาะการเจ้าหน้าที่) 0
รหัสมาตรฐานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (เฉพาะการเจ้าหน้าที่) 0
ระบบตรวจผลการรับรองคุณวุฒิ 0
ตัวอย่างหลักสูตรของสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง 0