กลุ่มประสานงานติดตามและประเมินผล

รายการข่าว/บทความล่าสุด

การประชุมเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง รายงานสถานการณ์การกีฬาของชาติ พ.ศ. 2563 (ประเด็น : สถานการณ์ แนวโน้ม ข้อมูลด้านอุตสาหกรรมการกีฬา) 12 ส.ค. 2564 412
การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Application Zoom Cloud Meetings 12 ส.ค. 2564 425
การประชุมเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง รายงานสถานการณ์การกีฬาของชาติ พ.ศ. 2563 (ประเด็น : สถานการณ์ แนวโน้ม นักกีฬาประสบความสำเร็จ ในการแข่งขันมหกรรมกีฬานานาชาติ) 11 ส.ค. 2564 522
การประชุมเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง รายงานสถานการณ์การกีฬาของชาติ พ.ศ. 2563 (ประเด็น : สถานการณ์ แนวโน้ม ข้อมูลด้านบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการ) 11 ส.ค. 2564 372
อำนาจหน้าที่ 08 ส.ค. 2564 487
การประชุมเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง รายงานสถานการณ์การกีฬาของชาติ พ.ศ. 2563 (ประเด็น : สถานการณ์ แนวโน้ม การออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬา) 08 ส.ค. 2564 794