อำนาจหน้าที่

โดย : Admin 06 ส.ค. 2564

กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) จัดทำ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาการกีฬา รวมทั้งแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติพิจารณา
(2) ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาการกีฬาของประเทศ รวมทั้งเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ เพื่อกำหนดเป็นมาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการกีฬา
(3) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะมาตรการ เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการนำนโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ
(4) ปฏิบัติงานธุรการ งานประชุม และกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนงานของคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติและคณะอนุกรรมการ
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย