อำนาจหน้าที่

โดย : Admin 02 ส.ค. 2564

กลุ่มบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการ และงานติดต่อประสานงาน
(๒) ติดตาม รวบรวมแผนงาน งบประมาณและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
(๓) ปฏิบัติงานพัสดุและครุภัณฑ์
(๔) อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
(๕) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลงานของหน่วยงาน
(๖) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายมอบหมาย