การประชุมเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง รายงานสถานการณ์การกีฬาของชาติ พ.ศ. 2563 (ประเด็น : สถานการณ์ แนวโน้ม ข้อมูลด้านอุตสาหกรรมการกีฬา)

โดย : Admin 12 ส.ค. 2564

การประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาและเเลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องรายงานสถานการณ์การกีฬาของชาติ พ.ศ. 2563 ประเด็น : สถานการณ์ แนวโน้ม ข้อมูลด้านอุตสาหกรรมการกีฬา ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Application Zoom Cloud Meetings ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า การกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาต่างๆ