บุคลากร

โดย : Admin 11 พ.ค. 2565

news346_image1

นางบงกชรัตน์ โมลี

ผู้อำนวยการกองนโยบายการท่องเที่ยวและ
กีฬาแห่งชาติ

news346_image2

นางสาวจิราภรณ์ พรมมะหา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

news346_image3

นายเก่ง แกล้วกล้า

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ

news346_image1

นายคณากร ปันทะโชติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสถิติ วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

news346_image2

นายวริทธิ์ พิพิธพจนการณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มประสานงานติดตามและประเมินผล

news346_image3

นายอภิสิทธิ์ เสียงดัง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย
การกีฬาแห่งชาติ

news346_image1

นายวรฐ ทิพยมนตรี

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มประสานงานติดตามและประเมินผล

news346_image2

นางสาววรพรรณ คิ้ววงศ์งาม

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย
การกีฬาแห่งชาติ

news346_image3

นางสาวณัฏฐา ศาลติกลนุการ 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่มสถิติ วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา


news346_image1

นางสาวนารีรัตน์  ทองศิริ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางบงกชรัตน์ โมลี

ผู้อำนวยการกองนโยบายการท่องเที่ยวและ
กีฬาแห่งชาติ