การประชุมเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง รายงานสถานการณ์การกีฬาของชาติ พ.ศ. 2563 (ประเด็น : สถานการณ์ แนวโน้ม ข้อมูลด้านบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการ)

โดย : Admin 11 ส.ค. 2564

การประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาและเเลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่องรายงานสถานการณ์การกีฬาของชาติ พ.ศ. 2563 ประเด็น : สถานการณ์ แนวโน้ม ข้อมูลด้านบุคลากรทางการกีฬาและนันทนาการ ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Application Zoom Cloud Meetings ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และสมาคมกีฬาต่างๆ