การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำและติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2565 - 2570)

โดย : Admin 06 ก.ย. 2564

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564

 

(09.30 น.) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำและติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2565 - 2570) ผ่านการประชุมระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดยมี นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

มีเรื่องเพื่อพิจารณา ดังนี้

1.(ร่าง) แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2565-2570)

2.การขับเคลื่อนการดำเนินงาน แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2565-2570)