อำนาจหน้าที่

โดย : Admin 08 ส.ค. 2564

      กลุ่มประสานงานติดตามและประเมินผล มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) ติตตามผลการดำเนินการ และประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ และคณะอนุกรรมการ

(2) ติดตาม ประเมินผลความสำเร็จ และผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ระยะครึ่งแผน/สิ้นแผน แผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวรวมทั้งแผนปฏิบัติการในระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(3) รายงานผลการดำเนินการของหน่วยงานต่อคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ และคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ เพื่อเสนอแนะแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการดำเนินงานตามนโยบาย แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว

(4) จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว ต่อคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ และคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายด้านการท่องเที่ยวและนโยบายด้านการกีฬาของประเทศ

(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ และคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ เสนอต่อคณะรัฐมนตรี

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย