คำสั่ง

รายการข่าว/บทความล่าสุด

คำสั่ง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ 26 ก.ค. 2564 26 ครั้ง
คำสั่ง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานในกองคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬา และให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ 26 ก.ค. 2564 10 ครั้ง
คำสั่ง การจัดตั้งกองงานคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 26 ก.ค. 2564 33 ครั้ง
คำสั่ง เรื่องให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 26 ก.ค. 2564 10 ครั้ง