ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้จัดทำสื่อเผยแพร่เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ในเรื่องการไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ท.

โดย : Admin 10 ก.พ. 2565

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้จัดทำสื่อเผยแพร่เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ในเรื่องการไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามแนวทางของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยจัดทำกรณีตัวอย่างและได้แจ้งเวียน เผยแพร่ ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา