คลิปสั้นด้านการส่งเสริมจริยธรรม จากการประกวดภายใต้กิจกรรมสืบสานปณิธานสุจริตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา