หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ไทยเฝ้าระวัง 3
ภาษีไปไหน? ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐ 1
ACT Ai เครื่องมือสู้โกงภาคประชาชน ระบบตรวจสอบความโปร่งใส และแหล่งข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 2
ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) 2
งานบริการ e-Service ของรัฐ 5
คลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Toolbox) 2
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) 1
กรมการท่องเที่ยว (กทท.) 0
กรมพลศึกษา (กพล.) 1
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 0