โครงการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี 2563

โดย : Admin 26 พ.ย. 2562

เมื่อวันที่  22 พฤศจิกายน 2562 นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต มอบหมาย นางอุไรรัตน์ เนาถาวร รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ในหัวข้อเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ: สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง