การประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563

โดย : Admin 26 พ.ย. 2562

news144_image1

เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2562 ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ( นายโชติ ตราชู ) มอบหมายศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมีนายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านดารทุจริตขับเคลื่อนการวางระบบป้องกันการทุจริตในระดับกระทรวง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่หน่วยงานในกำกับ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) มอบหมายนางฉวีวรรณ นิลวงศ์ นำคณะวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในการจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริต

เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2562 ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ( นายโชติ ตราชู ) มอบหมายศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมีนายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านดารทุจริตขับเคลื่อนการวางระบบป้องกันการทุจริตในระดับกระทรวง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่หน่วยงานในกำกับ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) มอบหมายนางฉวีวรรณ นิลวงศ์ นำคณะวิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ในการจัดทำมาตรการป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริต