นโนบาย/ยุทธศาสตร์/แผน

รายการข่าว/บทความล่าสุด

นโยบาย 1049
ยุทธศาสตร์ 936
แผน 1149
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 60 ครั้ง
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 9 ครั้ง
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 6 ครั้ง