ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการข่าว/บทความล่าสุด

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ 06 ส.ค. 2563 0 ครั้ง
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา วันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ 06 ส.ค. 2563 0 ครั้ง
รายละเอียดการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วม กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันการทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม 04 ส.ค. 2563 0 ครั้ง
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) สำนักงาน ป.ป.ท. 29 มิ.ย. 2563 2 ครั้ง
ระบบเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยสำนักงาน ป.ป.ท. 19 มิ.ย. 2563 0 ครั้ง
รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต ฉบับการ์ตูน โดยสำนักงาน ป.ป.ท. 09 มิ.ย. 2563 0 ครั้ง
เผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 01 มิ.ย. 2563 0 ครั้ง
ตัวอย่างรายงานแผนการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 12 พ.ค. 2563 2 ครั้ง
แจ้งประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 05 พ.ค. 2563 0 ครั้ง
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และจัดทำแผนขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 17 เม.ย. 2563 4 ครั้ง