ประกาศข่าวสาร

รายการข่าว/บทความล่าสุด

เทปบันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 02 ก.พ. 2566 0
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สื่ออินโฟกราฟิก (Infographics) นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 13 ม.ค. 2566 0 ครั้ง
แจ้งเวียน ประกาศนโยบาย No Gift Policy ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 05 ม.ค. 2566 0 ครั้ง
คู่มือ แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy 28 ธ.ค. 2565 1 ครั้ง
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต กิจกรรมวางระบบประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการจัดทำมาตรการกำกับและติดตามของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 21 พ.ย. 2565 0
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการควบคุมภายในและการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 17 ต.ค. 2565 0
ข้อกำหนดจริยธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 17 มิ.ย. 2565 1 ครั้ง
อินโฟกราฟฟิก ผลการสำรวจการค้นหาคุณธรรมเป้าหมายและ "ปัญหาที่อยากแก้-ความดีที่อยากทำ" ประจำปี 2565 11 เม.ย. 2565 1 ครั้ง
ผลการแสดงเจตนารมณ์ที่จะขับเคลื่อนสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เป็นองค์กรคุณธรรม และสรุปแบบสำรวจการค้นหาคุณธรรมเป้าหมาย "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่ อยากทำ" สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2565 11 เม.ย. 2565 1 ครั้ง
ผลการสำรวจออนไลน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เรื่องการรับรู้การดำเนินงานความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 16 มี.ค. 2565 1 ครั้ง