ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
08/07/2562

08:00-15:30

ประชุมทางวิชาการ เรื่อง การวิจัยเพื่อประเทศไทยใสสะอาด..ไทยทั้งชาติต้านทุจริต
16/05/2562

12:30-15:30

ขอเชิญร่วมกิจกรรม ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ
09/02/2561

ไม่ระบุเวลา

ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการอนุมัติ อนุญาต ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาครัฐขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ
29/01/2561

ไม่ระบุเวลา

ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและรายงานความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
24/01/2561

ไม่ระบุเวลา

ประชุมร่วม ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่มีบทบาทด้านการป้องกันการทุจริตในสังคมที่ประจักษ์ฯ
22/01/2561

ไม่ระบุเวลา

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการศึกษามาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561
17/01/2561

ไม่ระบุเวลา

ร่วมการประชุม PMQA
17/01/2561-18/01/2561

08:30-16:30

ประชุมสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ