ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
11/09/2563

08:00-16:30

การประชุมเชิงวิชาการเนื่องในวันสหวิทยาการ ครั้งที่ 10 เรื่อง ธรรมาภิบาลกับการป้องกันการทุจริตในสังคมไทย
31/08/2563

08:00-16:00

สัมมนารับฟังความคิดเห็นเพื่อผลักดันมาตราการป้องกันการทุจริตเพื่อแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน
07/08/2563

08:00-14:30

สัมมนาสาธารณะหลักสูตร "นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง" (นยปส.) รุ่นที่ 11 เรื่อง "ITA ทางออกประเทศไทย สู่การยกระดับ CPI"
13/07/2563

13:00-16:00

การประชุมเชิงวิชาการเพื่อนำเสนอรายงานภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรายไตรมาส และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแนวคิดประเด็นพิเศษ การจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรายไตรมาส
30/06/2563

09:30-15:00

การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่3/2563
12/06/2563

09:30-15:00

การทบทวนและปรับปรุงแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan)
08/06/2563

09:00-12:00

การประชุม การประเมินผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่3 (พ.ศ.2560-2564)
22/05/2563

10:00-14:00

ประชุมการปรับแนวทางการประเมินส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)
08/07/2562

08:00-15:30

ประชุมทางวิชาการ เรื่อง การวิจัยเพื่อประเทศไทยใสสะอาด..ไทยทั้งชาติต้านทุจริต