กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

แบบรายงานที่ 5 แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ชื่อกระบวนงาน/โครงการ โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประชาชน (CALORIES CREDIT CHALLENGE) 14 มี.ค. 2567 0 ครั้ง
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กองนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งชาติ กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ 05 มี.ค. 2567 0 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 23 ก.ย. 2564 756
การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำและติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2565 - 2570) 06 ก.ย. 2564 549
อำนาจหน้าที่ 06 ส.ค. 2564 776