เอกสารอบรม

รายการข่าว/บทความล่าสุด

เอกสารอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ขั้นตอนการรับ-ส่งหนังสือ) 18 ครั้ง
เอกสารประกอบการฝึกอบรมโปรแกรม Microsoft Word 603 ครั้ง
เอกสารประกอบการฝึกอบรมโปรแกรม Microsoft Excel 249 ครั้ง
เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร InfoGraphics 217 ครั้ง
เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร Adobe Photoshop CS6 187 ครั้ง
ร่างแผนปฏิบัติการ ระยะที่ 2 26 ครั้ง
กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดย ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย Digital Economy และที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 30 ครั้ง
INTRODUCTION EA 56 ครั้ง
การใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำหรับผู้ใช้งาน 116 ครั้ง