เอกสารอบรม

รายการข่าว/บทความล่าสุด

เอกสารประกอบการฝึกอบรมโปรแกรม Microsoft Word 101 ครั้ง
เอกสารประกอบการฝึกอบรมโปรแกรม Microsoft Excel 54 ครั้ง
เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร InfoGraphics 70 ครั้ง
เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร Adobe Photoshop CS6 74 ครั้ง
ร่างแผนปฏิบัติการ ระยะที่ 2 13 ครั้ง
กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดย ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย Digital Economy และที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 18 ครั้ง
INTRODUCTION EA 32 ครั้ง
การใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำหรับผู้ใช้งาน 64 ครั้ง