เอกสารอบรม

รายการข่าว/บทความล่าสุด

เอกสารประกอบการฝึกอบรมโปรแกรม Microsoft Word 80 ครั้ง
เอกสารประกอบการฝึกอบรมโปรแกรม Microsoft Excel 42 ครั้ง
เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร InfoGraphics 54 ครั้ง
เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร Adobe Photoshop CS6 54 ครั้ง
ร่างแผนปฏิบัติการ ระยะที่ 2 9 ครั้ง
กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดย ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย Digital Economy และที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 13 ครั้ง
INTRODUCTION EA 25 ครั้ง
การใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำหรับผู้ใช้งาน 44 ครั้ง