เอกสารอบรม

รายการข่าว/บทความล่าสุด

เอกสารประกอบการฝึกอบรมโปรแกรม Microsoft Word 61 ครั้ง
เอกสารประกอบการฝึกอบรมโปรแกรม Microsoft Excel 31 ครั้ง
เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร InfoGraphics 37 ครั้ง
เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร Adobe Photoshop CS6 43 ครั้ง
ร่างแผนปฏิบัติการ ระยะที่ 2 7 ครั้ง
กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดย ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย Digital Economy และที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 12 ครั้ง
INTRODUCTION EA 22 ครั้ง
การใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำหรับผู้ใช้งาน 34 ครั้ง