เอกสารอบรม

รายการข่าว/บทความล่าสุด

เอกสารประกอบการฝึกอบรมโปรแกรม Microsoft Word 128 ครั้ง
เอกสารประกอบการฝึกอบรมโปรแกรม Microsoft Excel 67 ครั้ง
เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร InfoGraphics 80 ครั้ง
เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตร Adobe Photoshop CS6 82 ครั้ง
ร่างแผนปฏิบัติการ ระยะที่ 2 14 ครั้ง
กลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดย ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย Digital Economy และที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 19 ครั้ง
INTRODUCTION EA 36 ครั้ง
การใช้งานคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสำหรับผู้ใช้งาน 73 ครั้ง