โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร อำนาจหน้าที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อำนวยการ
นายชาคริต ปิตานุพงศ์
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวศุกลรัตน์ นามแดง
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวจิดาภา เมธาวิกูล
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นายวรพล โตปิติ
กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
นายชัยยศ บัวคลี่
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายภานุพงษ์ มิ่งขำ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายมนตรี สุดสาย
กลุ่มยุทธศาสตร์และมาตรฐาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
นายปฏิภาณ อินหว่าง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายบุญผล รักษาศรี
กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
นายปฏิภาณ อินหว่าง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายเดชาวุฒิ ธดากุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายชรัมภ์พล ฟุ้งขจร
กลุ่มบริหารจัดการข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวกฤตกัญญา คชรินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ปฏิบัติราชการที่สทกจ.น่าน
นางสาวภูชิษา ปันแก้ว