โครงสร้างหน่วยงาน ผู้บริหาร อำนาจหน้าที่

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อำนวยการ
นางสาววิมล ชอบสุข
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวจันทรพร วงศ์วัฒนะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวนิภาพร วงษ์เนตร
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวจิดาภา เมธาวิกูล
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวธนมน คำพิกาศ
กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
นายชัยยศ บัวคลี่
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายภานุพงษ์ มิ่งขำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวกฤตกัญญา คชรินทร์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวอนิสา ไพรจิตรสุวรรณ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายชัยวุฒิ สมัครเขตร์การณ์
กลุ่มยุทธศาสตร์และมาตรฐาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
- ว่าง -
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นายปฏิภาณ อินหว่าง
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวณัฐนรี อินทร์ขาว
กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นางสาวอรวรร เสนาะกรรณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นายเดชาวุฒิ ธดากุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายฉัตรมงคล หาญพละ


แชร์ :