กฎหมายด้าน IT

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ​2563 0
พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 0
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 203 ครั้ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 86 ครั้ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 72 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 20 ครั้ง
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ว่าด้วยการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พ.ศ.2553 34 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าด้วยการปฏิบัติงานสารบรรณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2554 14 ครั้ง
ระเบียบกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่าด้วยการส่งหนังสือเพื่อแจ้งเวียนให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทราบและถือปฏิบัติ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2554 8 ครั้ง
ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ว่าด้วยการส่งหนังสือเพื่อเวียนแจ้งให้ส่วนราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทราบและถือปฏิบัติ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ 2554 10 ครั้ง