แผนแม่บท

รายการข่าว/บทความล่าสุด

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2561-2565 15 ครั้ง
แผนแม่บท IT พ.ศ. 2547-2550 6 ครั้ง
แผนแม่บท IT พ.ศ. 2552-2556 1 ครั้ง
แผนแม่บท IT พ.ศ. 2558-2562 36 ครั้ง