แผนแม่บท

รายการข่าว/บทความล่าสุด

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2561-2565 51 ครั้ง
แผนแม่บท IT พ.ศ. 2547-2550 11 ครั้ง
แผนแม่บท IT พ.ศ. 2552-2556 1 ครั้ง
แผนแม่บท IT พ.ศ. 2558-2562 42 ครั้ง