หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายการข่าว/บทความล่าสุด

Email 0
กลุ่มสนับสนุนงานตรวจราชการ 7
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 7 ครั้ง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 64 ครั้ง
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 3 ครั้ง
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 4 ครั้ง
สถาบันการพลศึกษา 17
สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 8
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว 9
สำนักงานปลัดกระทรวง 5