หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายการข่าว/บทความล่าสุด

Email 0
กลุ่มสนับสนุนงานตรวจราชการ 6
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 5 ครั้ง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 35 ครั้ง
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ 0 ครั้ง
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 3 ครั้ง
สถาบันการพลศึกษา 16
สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 7
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว 7
สำนักงานปลัดกระทรวง 4