วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร

โดย : Admin

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาการบริหารจัดการและการบริหารแบบบูรณาการ เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ให้บรรลุผลสำเร็จในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ