พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดย : Admin

พันธกิจที่ 1

พัฒนาต่อยอดระบบศูนย์บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว พลศึกษา สุขศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา (Tourism & Sports Excellent Center) โดยส่งเสริมและผลักดันให้มีการเชื่อมโยงระบบ/ข้อมูล ระหว่างหน่อยงานในสังกัดกระทรวง และจัดระบบการทำงานเพื่อวิเคราะห์คัดกรองข้อมูลสนับสนุนการจัดรายงานสารสนเทศเท่าที่จำเป็น ต่อการวางแผนเพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา โดยพัฒนาบริการส่วนหน้า 4 ระดับ (Levels Services for all) ได้แก่ (1) ส่วนสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร(2) ส่วนบริการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ (3) ส่วนบริการหน่วยงานภาครัฐอื่น และ(4) ส่วนบริการประชน (Tourism Sports Excellent Center for Citizen )

พันธกิจที่ 2

พัฒนาส่วนโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงให้สอดคล้องกับระบบตามนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โดยส่งเสริม สนับสนุน มีส่วนร่วม และร่วมดำเนินการ ประสานและสื่อสารนโยบายระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพ กับ CIO กรมและสำนักงาน ให้การสนับสนุนระหว่างหน่วยงานในระดับกระทรวงในภาพรวมของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government) ประสานงานเพื่อให้เกิดการใช้งานระบบโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศภาครัฐ (ICT Infrastructure) ตามนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนกำหนดทิศทางการพัฒนาระบบของกรม/สำนักงาน เพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผนนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลร่วม 4 ระดับ (Information Infrastructure)
ประกอบด้วย
(1) บริการร่วมระดับกระทรวง (Ministry Interface)
(2) บริการร่วมระดับกรม/สำนักงาน (Departmental Interface) และ (3) บริการร่วมระดับจังหวัด (Provincial Interface) และ (4) บริการร่วมส่วนกลาง (Common Services Interface) และ

สำหรับระบบงานบริการประชาชนร่วม (Eservice) เช่นระบบ Government call centre/portal (GCC1111) ระบบ Single point service ระบบ Business portal ระบบ Citizen portal ระบบ Provincial portal และ ระบบงานอื่น ๆ (Applications)

พัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการให้บริการประชาชน โดยการพัฒนาระบบบริการพื้นฐานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงให้เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการที่ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพดีขึ้น

พันธกิจที่ 3

พัฒนาระบบฐานข้อมูลหลักที่สนับสนุนงานตามภารกิจรายกรม/สำนักงาน (Department System-core Function) เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว พลศึกษา สุขศึกษา กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดจัดทำระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ยั่งยืน ต่อเนื่อง มีการปรับปรุงที่ทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อเป็นรากฐานข้อมูลสำคัญด้านการท่องเที่ยว พลศึกษา สุขศึกษา กีฬานันทนาการ และ วิทยาศาสตร์การกีฬาของประเทศ พัฒนาระบบสารสนเทศที่สนับสนุนให้บริการประชาชนโดยการพัฒนาระบบบริการพื้นฐานตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงให้เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการที่ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพดีขึ้น

พันธกิจที่ 4

ใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือหลักเพื่อสนับสนุนงานด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในกระทรวงและทุกหน่วยงานในสังกัด โดยการสร้างกลไกด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างทั่วถึงและเพียงพอ มีการกำหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการด้ารสารสนเทศ โดยครอบคลุมการจัดสรรทรัพยากรด้านไอซีทีของกระทรวงให้เพียงพอ ครบถ้วน และทันเวลา