บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 14 มี.ค. 2567 1 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร กับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีการศึกษา 2563-2567 16 มิ.ย. 2564 11 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 16 มิ.ย. 2564 8 ครั้ง