ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) 09 เม.ย. 2567 16 ครั้ง
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) 05 เม.ย. 2566 0
ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 03 มี.ค. 2566 0
การดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 03 มี.ค. 2564 0
สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากร ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 03 มี.ค. 2564 26
สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 26 เม.ย. 2563 0
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 25 เม.ย. 2563 0
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 25 เม.ย. 2563 0