แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี

รายการข่าว/บทความล่าสุด

แผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567) 18 เม.ย. 2567 0
แผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) 21 มี.ค. 2566 0
แผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) 22 มี.ค. 2565 0
แผนพัฒนาบุคลากรกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 24 มี.ค. 2564 37
แผนพัฒนาบุคลากรกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 03 มี.ค. 2564 0
แผนพัฒนาบุคลากรกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562) 18 เม.ย. 2563 0
แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2559 - 2562 10 ก.ค. 2562 0