ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการข่าว/บทความล่าสุด

การขับเคลื่อนนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของกลุ่มพัฒนาบุคลากร 3 ครั้ง
ปฏิทินการสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2564 4 ครั้ง
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและหรือต่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) และประจำปี พ.ศ. 2563 0
รายชื่อหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง และผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ ก.พ. รับรอง 0
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 0
การสมัครรับทุนฝึกอบรม "หลักสูตร Strategies in Developing and Managing Sustainable Ecotourism Destinations and Products" 1 ครั้ง
ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนฝึกอบรม "หลักสูตร Responsible Tourism : Preservation and Conservation of Culture and Heritage for Sustainable Tourism Destination" 1 ครั้ง
ปฎิทินการสอนภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2563 3 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การเปิดอบรมเชิงฏิบัติการหลักสูตร "การสร้างประเด็นข่าวเพื่องานประชาสัมพันธ์" 4 ครั้ง
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 5 8 ครั้ง