ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ปฎิทินการสอนภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประจำปี 2563 1 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การเปิดอบรมเชิงฏิบัติการหลักสูตร "การสร้างประเด็นข่าวเพื่องานประชาสัมพันธ์" 3 ครั้ง
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 5 3 ครั้ง
โครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" รุ่นที่ 9 1 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เข้าถึง เข้าใจเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร" ประจำปปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 5 0 ครั้ง
ขอเปลี่ยนวันจัดงานโครงการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ NCC Forum 1 ครั้ง
ขอเชิญส่งผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาระดับโลก โดย James Taylor ในหัวข้อ "Unlock Your Creative Potentail & Builiding a More Creative Culture" 0 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฏหมายปกครองและพิธ๊พิจารณาคดีปกครอง 0 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "หลักเกณฑ์ในการคำนวณราคากลาง การใช้งานระบบคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และหน้าที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง" ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 1 ครั้ง
การศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 72 และ รุ่นที่ 73 5 ครั้ง