การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม กองนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งชาติ กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ

โดย : Admin 07 มี.ค. 2567

กองนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งชาติ กลุ่มเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่หลัก ดังนี้

               (1) จัดทำ (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารและพัฒนาการกีฬา รวมทั้งแผนพัฒนา
การกีฬาแห่งชาติ เพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติพิจารณา

               (2) ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาการกีฬาของประเทศ รวมทั้งเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ เพื่อกำหนดเป็นมาตรการเพื่อส่งเสริมการบริหารและพัฒนาการกีฬา

               (3) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะมาตรการ เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการนำนโยบายและแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ

               (4) ปฏิบัติงานธุรการ งานประชุม และกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนงานของคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติและคณะอนุกรรมการ

 

ประเด็นการมีส่วนร่วม : การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2566 – 2570)

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567

               คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายปานปรีย์  พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุม มีเรื่องเพื่อพิจารณาที่สำคัญ ประกอบด้วย

               1. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๗  (พ.ศ. 2566 - 2570)

               2. การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติและระดับโลก

               3. การขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน Calories Credit Challenge: CCC

ข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

                   การประชุม ดังกล่าวมีคณะกรรมการเข้าร่วม มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมได้แก่ 1.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 3.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 4.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 5.ปลัดกระทรวงกลาโหม 6.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 7.ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 8.เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 9.ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 10.อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา 11.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 12.นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 13.นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย 14.นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตําบลแห่งประเทศไทย 15.ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 16.ประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย 17.ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 18.ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 19.ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 20. ผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทย21. ผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 22. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 6 คน

ผลจากการมีส่วนร่วมต่อการดำเนินงาน

               1. ที่ประชุมได้ร่วมกันวางแผนผลักดันการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๗  (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. 2568 - 2570) และ (ร่าง)แผนปฏิบัติการรายประเด็นการพัฒนา (พ.ศ. 2568 - 2570) รายประเด็นการพัฒนาประกอบด้วย

1) การขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาขั้นพื้นฐาน
2) การขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต
3) การขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อการอาชีพ
4) การขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา
5) การขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬา
โดยที่ประชุมเห็นชอบแนวทางดังกล่าวและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2568-2570 ต่อไป

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำผลจากการร่วมกันพิจารณาไปจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2568-2570 เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2566-2570) ให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป

               2. ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการเสนอตัวให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติและระดับโลก เพื่อยกระดับนักกีฬาของไทยและเป็นการกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ โดยมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาไปศึกษาความเหมาะสมในการจัดการแข่งขันชนิดกีฬาต่างๆ และเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาต่อไป

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติและระดับโลก และวางแผนในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันตามความเหมาะสม

               3. ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน Calories Credit Challenge: CCC ไม่ว่าจะเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลด้านการออกกำลังกายร่วมกัน และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายและกำหนดนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ผ่านแพลตฟอร์ม CALORIES CREDIT CHALLENGE : CCC

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันผลักดันให้ประชาชนทั้งประเทศออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอให้บรรลุตามตัวชี้วัดที่กำหนดในแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2566-2570)